Privacy

Het Regionaal Archief Gorinchem is een onderdeel van de gemeente Gorinchem en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Gorinchem de privacy in acht neemt.

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. De gemeente Gorinchem bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

De gemeente Gorinchem gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Gorinchem heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt de gemeente Gorinchem niet meer gegevens dan noodzakelijk. De gemeente Gorinchem neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de gemeente Gorinchem

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen via contact. De gemeente Gorinchem behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht de gemeente Gorinchem te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de gemeente Gorinchem geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de gemeente Gorinchem via contact, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen of opmerkingen

Neem contact op als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Gorinchem omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Bijzondere verwerkingen worden op deze pagina vermeld. e-mail privacy@gorinchem.nl

Deze pagina is bijgewerkt op: 15 juni 2022